Onze voorstellen Jeugdbeleid

Het is misschien evident voor een politieke jongerenpartij maar we zijn er van overtuigd dat het beleid van Kortrijk de kinderen, jongeren en hun verenigingen centraal moet plaatsen. Alweer vertrekkend vanuit de vaststelling dat jongeren en jonge gezinnen de stad verlaten zijn we van mening dat we hen centraal moeten plaatsen in het beleid om hen te behouden en aan te trekken. Daarnaast berekende de studiedienst van de Vlaamse Regering dat er een ‘kinderpiek’ zal zijn tegen 2020 in Kortrijk. We moeten ons nu voorbereiden op die toekomst, ook voor de kinderen en jongeren vandaag.

 

Toon aan jongeren dat je hen ernstig neemt:

Dit lijkt heel eenvoudig maar dat is het de afgelopen 18 jaar niet geweest. Alle grote jeugddossiers zijn blijven liggen en echte inspraak en participatie door jongeren ligt heel erg lastig bij onze huidige bestuurders. Daarom moeten we dringend aan jongeren tonen dat we hen belangrijk vinden.

–          De grote jeugddossiers moeten eindelijk eens van de plank. Het is voor Jong Groen heel belangrijk dat er eindelijk eens een fuifzaal komt.  We zijn het allemaal eens dat ze er moet komen, dus tijd voor actie. Wat De warande betreft kunnen we niet om de vaststelling heen dat de stad de buitenomgeving heeft heraangelegd en uitgebreid, wat fijn is. Toch was en is het probleem niet de buitenomgeving, maar wel het gebouw. In de volgende legislatuur moet er een nieuw gebouw komen op de Warande. De dossiers van de Warande en de fuifzaal oplossen, is bijna een voorwaarde om jongeren ernstig te nemen als stadsbestuur.

–          De structurele participatie via de jeugdraad moet versterkt worden. Daarnaast moet de stad sterk inzetten op het versterken van de participatiekanalen voor kinderen en jongeren. Vooral voor min 18 jarigen die geen stemrecht hebben moeten extra inspanningen gedaan worden.

–          Kinderen en jongeren worden steeds meer in hun reservaten gedreven (speelpleintjes en scholen). De rest van de publieke ruimte mogen ze niet langer vrij gebruiken. Voor jong Groen Kortrijk is dat een kwalijke evolutie. Een stad moet haar inwoners sensibiliseren dat ook kinderen, jongeren en hun verenigingen recht hebben om de publieke ruimte te gebruiken.

 

De verkokering tussen jeugd, sport, welzijn en cultuur:

Door de Vlaamse regelgeving zijn de sport-, cultuur-, en jeugdsector sterk verkokerd. Dat heeft de drie sectoren stevige stappen vooruit doen zetten. Toch zijn we stilaan op een punt gekomen dat de verkokering ook stevige nadelen heeft. Daarom moeten er dwarsverbindingen komen tussen deze sectoren. Waarmee wij niet willen pleiten voor één vrijetijdsdienst of één schepen van vrije tijd, want jeugdbeleid is zo veel meer dan vrijetijdbeleid. Toch zijn er kansen:

–          Nu de eengemaakte uitleendienst een feit is, kunnen we een nieuwe stap zetten. In Kortrijk zou een vrijetijdsloket moeten komen dat alle sociaal-culturele verenigingen (wijkcomités, jeugdbewegingen…) kan ondersteunen bij het vervullen van de administratieve formaliteiten. Een systeem van een gemeenschappelijke polis, een centrale aanvraag, meteen aanvragen SABAM,… moet mee overwogen worden.

–          De stad communiceert nog steeds zeer divers vanuit verschillende diensten. Er moet één soort vrijetijdscommunicatie opgezet worden. Het particuliere en overheidsaanbod moet gebundeld gecommuniceerd worden naar de gebruikers. De communicatie moet vertrekken van de gebruiker en niet vanuit de stedelijke diensten.

–          Er moet bekeken worden of het stuk ‘jongereninformatie’ door het JAC en door de jeugddienst niet samen aangepakt kan worden. Samenwerken met alle actoren die jongeren informeren is een absolute must.

 

Infrastructuur voor de jeugd

De stad Kortrijk heeft een traditie om jeugdwerk stevig infrastructureel te ondersteunen. Het spreekt voor zich dat Jong Groen Kortrijk een verderzetting wil van dat beleid. Toch is er nood aan een inhaalbeweging. Nog steeds zijn er jeugdwerkinitiatieven die geen kwalitatieve huisvesting hebben. We vragen aan de stad om een extra inspanning te doen om die verschillen weg te werken.

–          Organisaties die hun lokaal openstellen voor gedeeld gebruik moeten daarvoor financieel ondersteund worden. Zeker de stedelijke infrastructuur moet opengebroken worden voor jeugdverenigingen. Het is belangrijk dat OC’s voldoende werkingsmiddelen hebben zodat ze niet de (drank)inkomsten van particuliere initiatieven moeten afromen. De stedelijke infrastuctuur moet maximaal ingezet worden om particuliere initiatieven te ondersteunen.

–          Het systeem van brede school moet stevig uitgewerkt worden om te zien hoe we die enorme rijkdom aan infrastructuur en buitenruimte te kunnen inzetten om de doelstellingen te bereiken. De stad moet scholen die mee willen gaan in de brede school gedachte financieel/personeel ondersteunen.

–          Studenten worden al te vaak verbannen naar ’t Hoge. Jong Groen Kortrijk is blij dat Howest niet dezelfde keuze maakt als de Katho. Een van de mogelijkheden om de leegstand in de binnenstad aan te pakken en het centrum wat meer te laten leven is om enkele afstudeerrichtingen naar de stad te brengen. Daarnaast moet er meer kruisbestuiving komen tussen wat er gebeurt in de stad en op de campussen.

 

De vrije markt in het jeugdwerk

In Vlaanderen is er een enorme traditie van particulier jeugdwerk. Ook in Kortrijk zijn er meer dan 100 van dergelijke verenigingen. De stad ondersteunt hen en dat is goed. Maar de stad neemt ook zelf initiatief, soms aanvullend, soms overlappend.

–          Jong Groen wil het eigen aanbod van de stad aan jeugdwerkachtige initiatieven beperken. De stad mag enkel initiatieven ontwikkelen als ze aanvullend zijn en blinde vlekken invullen. Ook dan moet de stad zo snel mogelijk de verzelfstandiging van dergelijke initiatieven nastreven. Correcties ja, maar dan graag voorrang aan het particulier initiatief. De rol van de stad naar het jeugdwerk (en bij uitbreiding naar het volledige sociaal-cultureel werk) moet ondersteunend en versterkend zijn. Niet concurrentieel en overnemen of doen inpassen in de eigen ideeën zoals nu soms het geval is.

–          Soms speelt de vrije markt ook stevig in het nadeel van het jeugdwerk en het sociaal cultureel werk. Heel wat eigendommen van kerkfabrieken en parochies komen op de markt omdat ze niet meer gebruikt worden door de kerkelijke/parochiale instanties. Deze gebouwen hebben lange tijd dienst gedaan als ‘gemeenschapvormend’. Voor Jong groen Kortrijk is het dan ook logisch dat bij een herbestemming de prioriteit uitgaan naar een nieuwe gemeenschapvormende functie.

–          Kortrijk is een stad van ondernemers. Jonge ondernemers vormen de toekomst van de ondernemende stad. Jong Groen wil dat de stad blijvend inzet op het ondersteunen van die jonge ondernemers. Creativiteit moet gestimuleerd worden en jonge ondernemers moeten kansen krijgen.

 

Jong zijn is experimenteren

Al te vaak zijn volwassenen vergeten hoe ze zelf waren toen ze jong waren. De verdraagzaamheid naar jongeren neemt af en experimenteren wordt moeilijk. Toch moet een lokaal beleid jongeren de kans geven om te experimenteren.

–          Er moet een subsidie/ondersteuningssysteem komen dat kinderen en jongeren met creatieve ideeën de mogelijkheid geeft om die uit te werken. Een systeem met weinig administratieve last (wel controlemogelijkheden) dat dergelijke jongerenprojecten kan ondersteunen. Dit systeem moet ook gebruikt kunnen worden wanneer projecten op het kruispunt tussen jeugd met Welzijn, sport, cultuur,… zit. De stedelijke organisatie mag niet in de weg zitten.

–          Veel jongeren zijn vaak samen met vrienden op een bankje of in een  parkje aan het praten, hun (eerste) lief aan het binnen doen, wilde verhalen aan het vertellen,… Voor veel volwassenen is dit ‘niets doen’ of ‘hangen’ storend. Wij verwachten van de stad Kortrijk dat ze deze jongeren niet aanvalt en de VIP-maatregelen intrekt. Er zijn vervolgingsmogelijkheden genoeg om crimineel gedrag te bestraffen, we pleiten er voor om die te gebruiken.

–          Binnen de jeugddienst worden twee personeelsleden vrijgesteld om als vrije equipe tijdelijk ‘jeugdwerk in moeilijkheden’ maximaal te ondersteunen. Deze personen kunnen tijdelijk veel tijd in de ondersteuning van één initiatief steken. De bedoeling is om waardevolle initiatieven door een moeilijke periode te krijgen.

 

Ook jongeren willen een veilige stad.

Ook voor jongeren is een veilige stad een absolute must. De huidige meerderheid pakt met de regelmaat van de klok uit met repressieve maatregelen of camera’s. We kunnen niet anders dan vaststellen dat ze heel weinig effect hebben. Jong Groen wil een structurele aanpak van de onveiligheid. Het spreekt voor zich dat criminaliteit bestraft moet worden, maar niet alle ‘problematische gedrag’ moet gecriminaliseerd worden. In een stad die echt inzet op buurtgericht werken, versterken van sociale netwerken en versterkte professionele aanpak in moeilijke buurten kunnen de problemen vroeger gedetecteerd worden en hoeven ze niet eerst te escaleren voor er actie komt.

–          Via een doorgedreven investering in de ‘community politie’ moet het agentenkorps aanspreekbaar en buurtgericht ingezet worden. Goede contacten in de verschillende buurten met herkenbare agenten kan enkel maar tot meer veiligheid leiden en criminaliteit snel detecteren en oplossen. Deze aanpak is enkel heilzaam als het sociaal weefsel ook via de buurtgerichte aanpak door alle stedelijke diensten wordt waargemaakt. Geen buurthuizen die enkel activiteiten programmeren maar wel aan de slag gaan met de spelers uit de buurt. Door de stad gesubsidieerde spelers (zeker als ze met professionele krachten werken) moeten via convenanten betrokken worden in dit buurtwerk.

–          De Kortrijkse politie zal net zoals bij evenementen en voetbalmatchen aanwezig zijn op middelgrote tot grote fuiven van het jeugdwerk. Ze treden enkel op wanneer de organisatie daar om vraagt. Deze aanpak vervangt het Safe Party Zone-systeem dat de verantwoordelijkheid te veel bij de jonge organisatoren legt.

–          Net zoals er gewerkt wordt aan veilige schoolomgevingen moet dat ook gebeuren voor alle omgevingen waar veel jongeren komen. Aan jeugdlokalen, aan sportclubs met een jeugdwerking, muziekscholen,… Een zone 30 instellen is één iets, de omgeving heraanleggen is minstens even belangrijk.

 

Ruimte voor kinderen en jongeren in de stad:

Kinderen willen spelen in de stad. Helaas is het in de Kortrijkse binnenstad niet evident. Echte speelplekken worden in het beste geval vervangen door de wipkip die je tegenwoordig op elke pleintje in Europa ziet opduiken. Een stad als Kortrijk moet ook stukken van het publiek domein (ook in de binnenstad!) een avontuurlijke en uitdagende invulling durven geven.

–          De stad maakt werk van een speelweefsel dat door het centrum heen trekt en heeft ook in alle deelgemeenten voldoende uitdagende speelplekken. Bij de herinrichting van de publieke ruimte wordt telkens gekeken hoe we een deel van de ruimte kunnen terug geven aan de burgers (en dus ook kinderen en jongeren) uit de buurt. Dat hoeft niet steeds met een speelpleintje zijn. Het betrekken van de buurtbewoners (inclusief kinderen en jongeren) moet vervat zitten in elke aanbesteding die de stad uitschrijft om de publieke ruimte opnieuw te gaan invullen.

–          Voor kinderen en jongeren die op bezoek komen in onze stad zijn er op vandaag verschillende mogelijkheden: De warande, de verblijfshoeve van Clé en de Jeugdherberg. Jong Groen Kortrijk verwacht dat er een geïntegreerde visie en aanpak komt van deze verblijfsinfrastructuur in onze stad. Want na de jeugdherberg kunnen ook de twee andere centra een heropfrissing gebruiken.

–          Het veiligheidsbeleid dat nu gevoerd wordt viseert heel vaak jongeren. De  beleidsmakers en de politiecommissaris laten geen mentale ruimte voor jongeren in onze stad. Jongeren zijn zoekend en ontwikkelen hun eigen identiteit, dat gaat niet altijd zoals volwassen dat zouden willen. Maar zolang er geen crimineel gedrag is moet men de jongeren de nodige ruimte geven.

 

Een nieuw bestuurlijk model voor het beleid naar kinderen, jongeren en hun verenigingen.

Het gemeentedecreet gaat op volle snelheid vanaf de volgende legislatuur. Jong Groen wil niet alleen dat de verworvenheden van het jeugdbeleid behouden blijven, we willen ook dat er nieuwe stappen worden gezet. Daarom soms vrij verregaande ideeën.

–          Onder de bevoegdheid van de burgemeester wordt een participatiedienst opgericht. De inhoudelijke aansturing van deze cel wordt toevertrouwd aan een beheerorgaan dat paritair is samengesteld uit leden aangeduid door de meerderheid en leden uit de oppositie. Deze constructie om hun autonomie te bewaren en te arbitreren bij discussie. De bedoeling van dit orgaan is om de participatieprocessen van alle verschillende stedelijke diensten te ondersteunen en inhoudelijk te versterken. Want een beleid met burgers die meedenken is altijd een beter beleid. Deze cel staat ook in voor de ondersteuning van de stedelijke adviesorganen.

–          De jeugddienst zal in de toekomst op een andere manier worden georganiseerd. Slechts een deel van de huidige ploeg zal blijven inzetten op de klassieke jeugdwerkondersteuning. Daarnaast komen er jeugdambtenaren die gedetacheerd worden naar andere stedelijke diensten(de helft van hun tijd) om daar een kinderen- en jongerendimensie mee vorm te geven. Kortrijk stond een hele tijd terug aan de top van het jeugdbeleid. Deze nieuwe invulling van het jeugdbeleid kan onze stad opnieuw aan de top van het jeugdbeleid brengen.

–          Wanneer jeugdverenigingen door een moeilijke periode gaan moet de jeugddienst een tijdelijke intensieve ondersteuning kunnen bieden om zo het initiatief te behouden. Waarmee we ‘niet levensvatbare’ jeugdinitiatieven natuurlijk niet kunstmatig in leven willen houden.

 

Jeugdbeleid met oog voor diversiteit en de zwaksten in onze samenleving

Net zoals in de andere beleidsdomeinen met een vrijetijdscomponent (cultuur en sport) moet er ook binnen de jeugd speciale aandacht zijn om de diversiteit uit de samenleving binnen te brengen in deze thema’s. Waarmee we niet willen zeggen dat er geen ruimte zou zijn voor zelforganisaties, wel integendeel. Wel wil Jong Groen Kortrijk er zich voor behoeden om de allochtoon in de eerste plaats als allochtoon te benaderen. Allochtone kinderen en jongeren zijn in de eerste plaats gewoon kinderen en jongeren.

–          Zelforganisaties worden door de stad ondersteund en kunnen beroep doen op de stedelijke ondersteuning. Ook wanneer ze niet in de klassieke subsidiesystemen passen wordt er voor een oplossing gezorgd (zie eerder).

–          Alle jeugdwerkorganisaties die extra inspanningen willen leveren op gebied van diversiteit en/of kansarme jongeren kunnen daarvoor een ruime tussenkomst van de stad  krijgen.

–          Via één chequesysteem (misschien de Kortrijkse cadeaubon) kan ook betaald worden in het verenigingsleven. De stad staat in voor het terugbetalen aan de verenigingen. Het OCMW kan deze cheques verdelen onder zij die ze nodig hebben en door een algemene invoering van het systeem stigmatiseer je de gebruikers niet.

 

Ondersteuning van het ‘verenigingsleven’

Voor Jong Groen is wat burgers samen doen de basis om het beleid van deze stad op te enten. De stad moet deze groepsactiviteiten maximaal ondersteunen. Daar is een hedendaagse definitie van ‘groep’ of ‘jeugdwerk’ voor nodig. Wij willen groepen kinderen en jongeren die samen iets ondernemen dat kan bijdragen aan een warme stad ondersteunen.

–          De huidige subsidiereglementen zijn niet meer afgestemd op de realiteit. De stad doet meer dan financieren en vaak gebeurt dat in onduidelijkheid. Per werksoort in het sociaal cultureel werk (en dus ook met verschillende onderafdelingen onder jeugd) moeten er ondersteuningsconvenanten komen.

–          Ook minder formele verenigingen zoals muziekgroepjes, een beginnend theatergezelschap moeten ondersteuning kunnen krijgen zonder een echte vereniging te zijn. Daarvoor zijn meer repetitieruimtes nodig en moet de andere stedelijke infrastructuur toegankelijker zijn.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s