Onze voorstellen Inspraak en participatie


De laatste jaren werden de inwoners van de stad Kortrijk steeds meer als ‘klant’ benaderd dan als inwoner of onderdeel van de stad. Het ontneemt hen de goesting om mee te werken aan de stad en ook de medeverantwoordelijkheid voor wat er in onze stad gebeurt. Dat is een fundamenteel foute keuze volgens ons. De inwoners maken mee de stad, dragen ook verantwoordelijkheid en gebruiken de dienstverlening. Participatie (of een doorgedreven vorm van inspraak) is voor ons een basisvoorwaarde om van een democratisch bestuur te kunnen spreken. Burgers, verenigingen, ondernemers,… die participeren in de stad is een recht van iedereen.

Participatie is adviseren

Vlaanderen en Kortrijk kennen een rijke traditie aan beleidsmakers die zich laten adviseren. Dat  is soms werk van hoge kwaliteit, maar vaak ook van iets mindere kwaliteit. De stad en de bestaande adviesraden moeten een extra inspanning doen om het ‘advieswerk’ te verbeteren.

–          Jong Groen! blijft geloven in de kracht van adviesraden.  Daarom vinden we het belangrijk dat de adviesraden op een adequate manier ondersteund worden.  Dat wil zeggen: vlot kunnen beschikken over voldoende informatie, ambtelijke ondersteuning en voldoende inhoudelijke vrijheid. De uitgebrachte adviezen moeten in het vervolg toegevoegd worden aan de documenten voor de gemeenteraad.

–          Jong Groen! wil dat adviesraden gestimuleerd worden om samen te werken met adviesraden uit andere beleidsdomeinen.

–          Jong Groen! pleit voor een samenwerkingscharter tussen elke adviesraad en de stad.  De ondersteuning, manier van informeren en communiceren tussen adviesraad en stad wordt hierin dwingend vastgelegd.

Participatie is experimenteren

Naast de ‘klassieke’ adviesraden zijn er de laatste 10 jaar heel wat nieuwe vormen van participatie ontstaan. We moedigen de stad aan om deze experimenten mee op te zetten en te ondersteunen.

–          De manier waarop de stadsdiensten werken verandert constant. Ook de verwachtingen van burgers, hun verenigingen en ondernemers is onderhevig aan veranderingen. De stad moet daarom durven experimenteren met nieuwe participatiemethodes.

–          Verenigingen die extra inspanningen willen leveren om burgers te betrekken bij beleidskeuzes van de stad, kunnen hiervoor op extra ondersteuning rekenen.

–          Ook spontane burgerinitiatieven, die niet noodzakelijk binnen de gewone erkenning als vereniging vallen, verdienen ondersteuning van de stad.

Participatie, ook in de gemeenteraad

De gemeenteraad is het theoretische hart van de lokale democratie. We zien echter dat er zelden echte debatten zijn en dat die debatten ver van de burgers gebeuren.

–          Door de invoering van het gemeentedecreet kunnen ook burgers een vraag stellen op de gemeenteraad. Op dit ogenblik zijn daarvoor een goeie 650 handtekeningen nodig. Ik pleit er voor om, via het intern reglement van de gemeenteraad, dat aantal te verlagen tot 250. Zo krijgen wijken de kans om hun punt te agenderen en bespreekbaar te maken. Ook de gemeenteraad treedt op die manier meer in contact met de eigen bevolking.

–          Jong Groen! wenst de gemeenteraad te herstellen als democratisch hart van de stad. De gemeenteraad moet meer zijn dan het maandelijks verplicht nummer.

–          Jong Groen! wil dat de moderne communicatietechnologieën volop gebruikt worden om het reilen en zeilen binnen de gemeenteraad naar de burger over te brengen.  Een livestream en een verslag in begrijpbare taal zal de burger nauwer betrekken en op de hoogte houden.

 

Participatie is coachen

Er zijn 2 basisvoorwaarden aan de kant van de overheid om de kansen op succesvolle participatie te verhogen. Ten eerste moeten de beleidsmakers echt bereid zijn om te luisteren en in dialoog te gaan (en dat is niet hetzelfde als de plannen ‘eens komen voorstellen’). Eentweede voorwaarde is een goeie coaching van zij die particperen. Dat heeft zowel betrekking op de burgers, de verenigingen als de stadsdiensten.

–          Jong Groen! pleit voor het oprichten van een dienst participatie.  Deze dienst moet instaan voor het samenwerken tussen het stadsbestuur en de inwoners aan de hand van inspraak in concrete dossiers.  De inwoners moeten meer dan enkel maar het gevoel hebben dat hun mening gevraagd wordt.

–          De participatiedienst ondersteunt alle stedelijke diensten in het opzetten van de participatieprocessen. Voor de integratiedienst zou eenzelfde redenering gevolgd kunnen worden. Het zijn diensten die het mogelijk maken dat er in de reguliere procedures en dienstverlening voldoende aandacht is voor participatie en integratie.

–          Het opzetten van inspraak voor de burgers is een prioritaire taak van de gebiedsgerichte werking.  Ook zij kunnen een beroep doen op de ondersteuning van de participatiedienst.

Participatie is doelgroepenbeleid

Participatie is vaak een zaak van de goed geïnformeerde middenklasse; daar is op zich niets mis mee, in onze visie mag immers iedereen participeren. Toch heeft de stad een extra verantwoordelijkheid om de participatiekansen van bepaalde doelgroepen extra te ondersteunen en zo te verhogen.

–          Jong Groen! wil dat de stad bijkomende inspanningen levert om specifieke doelgroepen die vaak niet bereikt worden, toch te betrekken bij het stedelijke beleid.

–          Zelforganisaties van deze doelgroepen (bv verenigingen waar armen het woord nemen) worden door de stad extra ondersteund voor hun participatie-inspanningen.

–          Jong Groen! verwacht van de stedelijke diensten dat ze inspanningen levert om niet alleen met de meest evidente doelgroepen samen te werken.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s